Overige gegevens
pixel pixel Overige gegevens   pixel pixel pixel
 

Overige gegevens

Voorstel verdeling exploitatiesaldo

 


Amateurvoetbal

Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het tekort door de algemene vergadering uitsluitend als volgt worden bestemd:
  1. handhaven onder de algemene reserve;
  2. vanuit het positieve resultaat en/of de algemene reserve een bestemmingsreserve of een bestemmingsfonds creëren.

Het bestuur stelt voor het exploitatiesaldo, groot circa negatief € 1.851.000, als volgt te verwerken:

Exploitatiesaldo -/-1.851
Bij: van bestemmingsreserves 962
Bij: van bestemmingsfondsen 600
Nog te bestemmen exploitatiesaldo -/-289

Het nog te bestemmen exploitatiesaldo is in het eigen vermogen per 30 juni 2012 verantwoord.
 


Betaald voetbal

Artikel 9, lid 5, van het Reglement Betaald Voetbal geeft terzake van de verdeling van het exploitatiesaldo aan dat:
"Van het voordelig respectievelijk nadelig saldo van de rekening over het afgelopen boekjaar kan door het bestuur betaald voetbal, na overleg met de financiële adviescommissie betaald voetbal en na goedkeuring van de raad van toezicht betaald voetbal, een door de algemene vergadering betaald voetbal te bepalen gedeelte worden toegevoegd aan respectievelijk ten laste worden gebracht van de reserves van de sectie betaald voetbal."

Het bestuur stelt voor het positief exploitatiesaldo, groot circa € 4.953.000 als volgt te verdelen:

Exploitatiesaldo na belastingen 4.953
Bij: van statutaire reserves 549
Bij: van bestemmingsreserves 3.210
Af: naar statutaire reserves 63
Af: naar bestemmingsreserve Contributie-egalisatie 274
Af: naar bestemmingsfonds Fonds Stimulering Jeugdvoetbal 64
Nog te bestemmen exploitatiesaldo 8.311

Het nog te bestemmen exploitatiesaldo is in het eigen vermogen per 30 juni 2012 verantwoord.
 


Vaststelling jaarrekening 2011/'12

De jaarrekening 2011/'12 is opgesteld op 28 september 2012 en wordt ter vaststelling door het bondsbestuur aangeboden aan de bondsvergadering. De vaststelling van de jaarrekening 2011/'12 staat geagendeerd voor de bondsvergadering van 17 december 2012.
 


Gebeurtenissen na balansdatum

In augustus 2012 is een overeenkomst getekend tussen de participanten (de 18 Eredivisie Clubs, de KNVB en Endemol) van Eredivisie Media & Marketing C.V. en FOX International Channels inzake de toetreding van laatstgenoemde partij tot Eredivisie Media & Marketing C.V. Het mediabedrijf verwerft een 51% belang in Eredivisie Media & Marketing C.V. Door het bestaande succes van Eredivisie Live te koppelen aan de internationale kennis, ervaring en het netwerk van FOX International Channels op het gebied van sportzenders, willen de partijen de Nederlandse voetbalfans een nog betere beleving bieden. De toetreding van FOX International Channels houdt in dat het aandeel van de KNVB in Eredivisie Media & Marketing C.V. verwatert van 10% naar 4,9%. Deze gebeurtenis heeft geen invloed op de waardering van de overige deelneming van € 7,5 miljoen per balansdatum.
 


pixel