Toelichting op de balans
pixel pixel Toelichting op de balans   pixel pixel pixel
 

Toelichting op de balans

TOELICHTING OP DE BALANS

[1] Immateriële vaste activa

Software Goodwill Totaal
1 juli 2013
Aanschafwaarde 5.240 170 5.410
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -/-2.542 -/-170 -/-2.712
Boekwaarde 2.698 0 2.698
Mutaties 2013/'14
Investeringen 357 0 357
Afschrijvingen -/-935 0 -/-935
Netto mutaties -/-578 0 -/-578
30 juni 2014
Aanschafwaarde 5.597 170 5.767
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -/-3.477 -/-170 -/-3.647
Boekwaarde 2.120 0 2.120

De geactiveerde immateriële vaste activa uit hoofde van software bestaan uit het ICT-project Betaald voetbal Evenementen en Competitie Systeem (BECS), het ticketingsysteem, het HR-systeem, het domestic transfermatchingsysteem (DTMS), het digitaalwedstrijdformulier (DWF), Voice over IP en het managementinformatiesysteem.

Goodwill is voortgekomen uit transacties met betrekking tot aandelen Sportlink Services B.V. en KNVB Beach Soccer B.V.
 


[2] Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwenen -terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen Totaal
1 juli 2013
Aanschafwaarde 21.286 8.725 30.011
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -/-7.558 -/-6.546 -/-14.104
Boekwaarde 13.728 2.179 15.907
Mutaties 2013/'14
Investeringen 1.068 234 1.302
Desinvesteringen 0 -/- 181 -/- 181
Afschrijvingen -/-651 -/-1.017 -/-1.668
Afschrijvingen desinvesteringen 0 181 181
Netto mutaties 417 -/-783 -/-366
30 juni 2014
Aanschafwaarde 22.354 8.778 31.132
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -/-8.209 -/-7.382 -/-15.591
Boekwaarde 14.145 1.396 15.541

In de bedrijfsgebouwen en -terreinen zijn het bondsbureau en het landgoed Sonnehaert te Zeist verantwoord alsmede de districtskantoren te Amsterdam, Rotterdam en Nieuwstadt.

In de andere vaste bedrijfsmiddelen zijn met name kantoorautomatisering (hardware) en kantoorinventaris verantwoord. De desinvestering van circa € 181.000 heeft betrekking op de verkoop van de voetbaltruuk.
 


[3] Financiële vaste activa

2014 2013
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Deelneming Team Holland B.V. 381 318
Deelneming KNVB.NL B.V. 3.009 2.695
Deelneming Sportlink Services B.V. 363 355
Deelneming KNVB Beach Soccer B.V. 0 0
3.753 3.368
Overige deelnemingen
Participatie Eredivisie Media & Marketing C.V. 7.500 7.500
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Lening u/g KNVB Beach Soccer B.V. 0 651
Overige vorderingen
Lening S.S.Z. 0 0
Deposito inzake lening S.S.Z. 1.157 1.157
Leningen u/g betaaldvoetbalorganisaties uit project Stimuleringsfonds 912 729
Latente belastingvordering 83 94
Overige vorderingen 38 93
2.190 2.073
Stand per 30 juni 13.443 13.592
 


Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Deelneming Team Holland B.V.
Team Holland B.V. is in april 1997 opgericht met als doel activiteiten te ontplooien ten behoeve van de exploitatie van merchandising- en portretrechten van het spelerscollectief in combinatie met de KNVB-rechten. Deze activiteiten concentreren zich met name rond de eindtoernooien van de Europese kampioenschappen en Wereldkampioenschappen.

Het verloop van de deelneming gedurende het boekjaar 2013/'14 is als volgt te specificeren:
2013/'14 2012/'13
Beginbalans 318 317
Resultaat boekjaar 63 1
Eindbalans 381 318

De nettovermogenswaarde per 30 juni 2014 van Team Holland B.V. bedraagt circa € 381.000 (2013: € 318.000). De deelneming Team Holland B.V. is een 100% deelneming, die is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening.

Deelneming KNVB.NL B.V.
KNVB.NL B.V. is in augustus 2000 opgericht met als voornaamste doelstelling het ontwerpen, ontwikkelen en -al dan niet gezamenlijk met derden- commercieel exploiteren van websites en communities, alsmede het verrichten van overige internet gerelateerde diensten en diensten op het gebied van interactieve multimedia.

Het verloop van de deelneming gedurende het boekjaar 2013/'14 is als volgt te specificeren:
2013/'14 2012/'13
Beginbalans 2.695 2.306
Resultaat boekjaar 314 389
Eindbalans 3.009 2.695

De nettovermogenswaarde per 30 juni 2014 van KNVB.NL B.V. bedraagt circa € 3,0 miljoen (2013: circa € 2,7 miljoen). Deze 100% deelneming is in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen.

Deelneming Sportlink Services B.V.
Sportlink Services B.V. is in december 2002 opgericht met als voornaamste doelstelling het ontwikkelen en als dienst leveren van toepassingsprogrammatuur ten behoeve van sportorganisaties.

Het verloop van de deelneming gedurende het boekjaar 2013/'14 is als volgt te specificeren:
2013/'14 2012/'13
Beginbalans 355 311
Resultaat boekjaar 8 44
Eindbalans 363 355

De nettovermogenswaarde per 30 juni 2014 van Sportlink Services B.V. bedraagt circa € 726.000 (2013: circa € 710.000). Per 30 juni 2014 bezit de KNVB 50% van het gestorte aandelenkapitaal van Sportlink Services B.V.

Sportlink Services B.V. wordt proportioneel geconsolideerd in de jaarrekening van de KNVB. Door de KNVB is een wettelijke reserve ingehouden winst deelneming gevormd, aangezien winstuitkeringen van Sportlink Services B.V. niet kunnen worden afgedwongen.

Deelneming KNVB Beach Soccer B.V.
KNVB Beach Soccer B.V. is opgericht in juli 2008. De activiteiten bestaan voornamelijk uit het organiseren en faciliteren van beach soccer als vorm van sport in recreatief en competitief verband, op zowel amateur als professioneel niveau voor een zo breed mogelijk publiek.

De nettovermogenswaarde per 30 juni 2014 van KNVB Beach Soccer B.V. bedraagt nihil (2013: circa negatief € 0,7 miljoen). In voorgaand boekjaar was de deelneming op nihil gewaardeerd, aangezien de KNVB niet aansprakelijk is voor de schulden van de deelneming.

De deelneming KNVB Beach Soccer B.V. is een 100% deelneming, die is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening.
 


Overige deelnemingen

Participatie Eredivisie Media & Marketing C.V.
Gedurende het boekjaar 2010/'11 is een participatie aangegaan in Eredivisie Media & Marketing C.V. Als tegenwaarde voor de storting is een 10% winstrecht verkregen. Gedurende het boekjaar 2012/'13 is, door toetreding van FOX International Channels Inc., dit winstrecht verwaterd tot 4,9%. De participatie betreft een duurzame verbondenheid zonder dat sprake is van invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid. De KNVB is een commanditair vennoot in deze C.V. Ingevolge artikel 384 lid 1 BW2 wordt de participatie dan ook gewaardeerd tegen verkrijgingprijs ad € 7.500.000. Van een duurzame waardevermindering is geen sprake.
 


Vorderingen op groepsmaatschappijen

Lening u/g KNVB Beach Soccer B.V.
De hoofdsom van de lening u/g bedraagt circa € 0,8 miljoen. De looptijd van deze lening bedraagt 10 jaar en eindigt in 2020. In het boekjaar 2012/'13 is € 100.000 afgelost, waardoor de lening u/g ultimo vorig boekjaar circa € 0,7 miljoen bedroeg.

In de algemene vergadering amateurvoetbal van 7 december 2013 is de beslissing genomen per 1 januari 2014 de beach soccer activiteiten te beëindigen. De vordering op KNVB Beach Soccer B.V. van circa € 0,7 miljoen wordt ten laste van het exploitatiesaldo 2013/'14 afgeboekt. Het verloop van de vordering gedurende het boekjaar 2013/'14 is als volgt te specificeren:

2013/'14 2012/'13
Beginbalans 651 751
Van kortlopende vordering 50 50
Aflossingen 0 -/- 100
Afboeken wegens oninbaarheid -/- 701 0
Naar kortlopende vordering 0 -/- 50
Eindbalans 0 651
 


Overige vorderingen

Lening Onroerend Goed Stichting K.N.V.B.-Sportcentrum Zeist (S.S.Z.)
Door de KNVB is een lening van circa € 2,8 miljoen verstrekt aan S.S.Z. Voor het totale bedrag van deze lening is een voorziening gevormd.

Deposito inzake lening S.S.Z.
Dit deposito van circa € 1,2 miljoen is als zekerheid verstrekt aan de financier van een aan S.S.Z. verstrekte lening. De deposito heeft een looptijd tot 1 juli 2021 op basis van 2,9% rente per jaar.


Leningen u/g betaaldvoetbalorganisaties uit project Stimuleringsfonds
Langlopend Kortlopend Totaal
Stand per 1 juli 2013 729 281 1.010
Nieuwe verstrekkingen 504 0 504
Van kortlopend 281 -/- 281 0
Naar kortlopend -/- 297 297 0
Aflossing boekjaar -/- 305 0 -/- 305
Stand per 30 juni 2014 912 297 1.209

Het kortlopend deel van de leningen u/g van circa € 297.000 is opgenomen onder de Overige vorderingen.

Latente belastingvordering
De latente belastingvordering heeft betrekking op het tijdelijke verschil tussen de fiscale waardering van de voorziening gelieerde stichting en de voorziening zoals deze in de jaarrekening is verwerkt. De looptijd is gerelateerd aan de looptijd van de voorziening en eindigt in 2021. Van de latentie heeft circa € 11.000 een looptijd van minder dan één jaar en circa € 26.000 heeft een looptijd van langer dan vijf jaren. De latentie is bepaald door toepassing van het actuele tarief vennootschapsbelasting, zonder discontering.

2013/'14 2012/'13
Beginbalans 94 113
Vrijval -/-11 -/-19
Eindbalans 83 94

Overige vorderingen
De overige vorderingen bestaan ultimo boekjaar uit waarborgsommen. De waarborgsommen van circa € 38.000 (30 juni 2013: circa € 38.000) hebben voornamelijk betrekking op de huur voor districtskantoor Zuid I. De vooruitbetaalde bedragen ultimo vorig boekjaar hebben betrekking op het meerjarenproject Football for Water, Sanitation and Hygiene.

2013/'14 2012/'13
Waarborgsommen 38 38
Vooruitbetaalde bedragen 0 55
Stand per 30 juni 38 93

Financiële instrumenten
Gedurende het boekjaar 2013/'14 is een financieel instrument afgesloten ter afdekking van het valutatermijnrisico op de te ontvangen toernooipremies in het kader van het WK 2014. Het afgedekte bedrag is USD 8,0 miljoen. De marktwaarde per balansdatum van de portefeuille bedraagt circa € 4.000. De afwikkeling van dit instrument alsmede alle daarmee samenhangende baten en lasten maken deel uit van de exploitatie 2014/'15.
 


[4] Voorraden

2014 2013
Drukwerken 151 206
Promotiematerialen 264 194
Jubileum- en relatiegeschenken 82 64
Genees- en verbandmiddelen 115 106
Stand per 30 juni 612 570
 


[5] Vorderingen

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

Debiteuren
2014 2013
Debiteuren 5.681 3.150
Voorziening voor oninbaarheid -/- 394 -/- 56
Stand per 30 juni 5.287 3.094
 


[6] Liquide middelen

2014 2013
Banktegoeden 26.785 31.792
Kas 21 21
Stand per 30 juni 26.806 31.813

In de liquide middelen is een deposito van € 1 miljoen begrepen met een maximale resterende looptijd tot 1 maand. De overige liquide middelen staan ter vrije beschikking.
 


[7] Eigen vermogen

2014 2013
A. KNVB
Algemene reserve 1.231 1.239
Wettelijke reserve 350 342
B. Amateurvoetbal
Algemene reserve 8.410 8.398
Bestemmingsreserves 395 1.439
Nog te bestemmen exploitatiesaldo -/-3.666 12
C. Betaald voetbal
Statutaire reserve 2.248 2.834
Algemene reserve 13.250 12.750
Bestemmingsreserves 18.002 10.258
Bestemmingsfonds 2.480 2.502
Nog te bestemmen exploitatiesaldo 1.044 9.681
Stand per 30 juni 43.744 49.455

A. KNVB
Algemene reserve
Stand per 1 juli 2013 1.239
Van wettelijke reserve -/- 8
Stand per 30 juni 2014 1.231
Wettelijke reserve
Stand per 1 juli 2013 342
Resultaat deelneming Sportlink Services B.V. 8
Stand per 30 juni 2014 350

B. Amateurvoetbal
Algemene reserve
Stand per 1 juli 2013 8.398
Van nog te bestemmen exploitatiesaldo 2012/'13 12
Stand per 30 juni 2014 8.410
Bestemmingsreserves
Stand per 1 juli 2013 1.439
Onttrekkingen 2013/'14 -/-1.044
Stand per 30 juni 2014 395
Nog te bestemmen exploitatiesaldo
Stand per 1 juli 2013 12
Naar algemene reserve -/- 12
Resterend exploitatiesaldo 2012/'13 0
Exploitatiesaldo 2013/'14 -/-4.710
Van bestemmingsreserves 1.044
Stand per 30 juni 2014 -/- 3.666

C. Betaald voetbal
Statutaire reserve
Stand per 1 juli 2013 2.834
Oprenting vanuit nog te bestemmen exploitatiesaldo 2013/'14 51
Onttrekkingen 2013/'14 -/- 637
Stand per 30 juni 2014 2.248
Algemene reserve
Stand per 1 juli 2013 12.750
Van nog te bestemmen exploitatiesaldo 2012/'13 500
Stand per 30 juni 2014 13.250
Bestemmingsreserves
Stand per 1 juli 2013 10.258
Van nog te bestemmen exploitatiesaldo 2012/'13 9.181
Oprenting vanuit nog te bestemmen exploitatiesaldo 2013/'14 141
Onttrekkingen 2013/'14 -/-1.578
Stand per 30 juni 2014 18.002
Bestemmingsfonds
Stand per 1 juli 2013 2.502
Naar nog te bestemmen exploitatiesaldo 2013/'14 -/- 22
Stand per 30 juni 2014 2.480
Nog te bestemmen exploitatiesaldo
Stand per 1 juli 2013 9.681
Naar algemene reserve -/- 500
Naar bestemmingsreserves -/- 9.181
Resterend exploitatiesaldo 2012/'13 0
Exploitatiesaldo 2013/'14 -/-1.001
Naar statutaire reserve -/- 51
Naar bestemmingsreserves -/- 141
Van bestemmingsfonds 22
Van statutaire reserve 637
Van bestemmingsreserves 1.578
Stand per 30 juni 2014 1.044
 


[8] Voorzieningen

2014 2013
A. KNVB 970 900
B. Amateurvoetbal 2.608 827
C. Betaald voetbal 1.154 1.181
Stand per 30 juni 4.732 2.908

De looptijd van de voorzieningen wordt als volgt gespecificeerd:
Verplichting < 1 jaar 2.792
Verplichting > 1 jaar en < 5 jaar 1.254
Verplichting > 5 jaar 686
Stand per 30 juni 2014 4.732

A. KNVB Voorziening groot onderhoud bondsbureau Voorziening pensioen-verplichtingen Totaal
Stand per 1 juli 2013 892 8 900
Toevoegingen 118 1 119
Onttrekkingen -/- 47 -/- 2 -/- 49
Vrijval 0 0 0
Stand per 30 juni 2014 963 7 970

Voorziening groot onderhoud bondsbureau
Voor toekomstige uitgaven ten behoeve van groot onderhoud is een voorziening gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Voorziening pensioenverplichtingen
Betreft de actuariële waarde, op basis van een rekenrente van 4% van ingegane verplichtingen inzake aanvullende pensioenuitkeringen aan gepensioneerde werknemers van de KNVB, van vóór 1 juli 1975, of de weduwen daarvan.

B. Amateurvoetbal Voorziening gelieerde stichting Voorziening groot onderhoud districten Voorziening jubilea-verplichtingen Voorziening huur-verplichtingen Voorziening reorganisatie-kosten Totaal
Stand per 1 juli 2013 374 132 267 54 0 827
Toevoegingen 0 81 18 0 1.800 1.899
Onttrekkingen 0 0 -/-46 -/- 27 0 -/- 73
Vrijval -/- 45 0 0 0 0 -/- 45
Stand per 30 juni 2014 329 213 239 27 1.800 2.608

Voorziening gelieerde stichting
Deze voorziening is gerelateerd aan de garantstelling voor een lening die S.S.Z. heeft afgesloten bij een kredietinstelling. De voorziening loopt met de looptijd van de genoemde lening af naar nihil.

Voorziening groot onderhoud districten
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van districtskantoren in eigendom. Tevens wordt verwezen naar hetgeen onder de voorziening groot onderhoud bondsbureau bij KNVB staat vermeld.

Voorziening jubileaverplichtingen
De voorziening jubileaverplichtingen heeft betrekking op in de toekomst te betalen jubileumuitkeringen van personeelsleden. Voor het amateurvoetbal is deze verplichting bepaald op circa € 239.000. De vorming van deze voorziening wordt voorgeschreven in RJ 271. De gehanteerde rekenrente bedraagt 3,0%.

Voorziening huurverplichtingen
Het huurcontract voor het districtskantoor Oost loopt tot 30 juni 2015. In dit contract is een huurvrije periode van 11 maanden met de verhuurder overeengekomen. Dit voordeel is verdisconteerd in de totale huurprijs van het pand. De voorziening loopt rechtevenredig af met de maandelijkse huurtermijnen gedurende de looptijd van het huurcontract. Aan het einde van het huurcontract is de voorziening teruggebracht naar nihil.

Voorziening reorganisatiekosten
De voorziening reorganisatiekosten betreft de kosten die direct samenhangen met in gang gezette reorganisatie binnen het amateurvoetbal. De vorming van de reorganisatievoorziening heeft plaatsgevonden op het moment dat er een gedetailleerd plan voor de reorganisatie is opgesteld en kenbaar is gemaakt aan de betrokkenen.

C. Betaald voetbal Voorziening groot onderhoud Voetbalhuis Voorziening gelieerde stichting Voorziening jubilea-verplichtingen Voorziening latente belasting-verplichtingen Totaal
Stand per 1 juli 2013 92 374 89 626 1.181
Toevoegingen 69 0 0 620 689
Onttrekkingen 0 0 -/- 21 -/-626 -/- 647
Vrijval 0 -/- 45 -/- 24 0 -/- 69
Stand per 30 juni 2014 161 329 44 620 1.154

Voorziening groot onderhoud Voetbalhuis
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van het Voetbalhuis. Tevens wordt verwezen naar hetgeen onder de voorziening groot onderhoud bondsbureau bij KNVB staat vermeld.

Voorziening gelieerde stichting
Hiervoor wordt verwezen naar hetgeen onder amateurvoetbal staat vermeld.

Voorziening jubileaverplichtingen
De voorziening jubileaverplichtingen heeft betrekking op in de toekomst te betalen jubileumuitkeringen van personeelsleden. Voor betaald voetbal is deze verplichting bepaald op circa € 44.000. De vorming van deze voorziening wordt voorgeschreven in RJ 271. De gehanteerde rekenrente bedraagt 3,0%.

Voorziening latente belastingverplichtingen
De voorziening latente belastingverplichtingen betreft het tijdelijke verschil tussen de bedrijfseconomische en fiscale waardering van het bestemmingsfonds Stimulering Jeugdvoetbal. De voorziening is berekend op basis van het actuele vennootschapsbelastingtarief. De afwikkeling van deze latentie vindt plaats in het boekjaar 2014/'15. Bij de bepaling van deze voorziening is geen rekening gehouden met discontering.
 


[9] Langlopende schulden

Waarborgsommen
De waarborgsommen hebben voor een groot gedeelte een looptijd langer dan vijf jaar. Over waarborgsommen is geen rente verschuldigd.

2013/'14 2012/'13
Beginbalans 211 215
Toevoegingen 7 8
Onttrekkingen -/- 2 -/-12
Eindbalans 216 211
 


pixel