Goed Sportbestuur
pixel pixel Goed Sportbestuur   pixel pixel pixel
 

Goed Sportbestuur

Waardering uiten voor de zeer belangrijke bijdragen van vrijwilligers. Een heldere blauwdruk voor posities, profielen, processen, reglementen, gedrag en communicatie in het kader van bestuurlijke vernieuwing. De (digitale) dialoog met verenigingen. Risicomanagement anno 2013. Het tonen van beleid en daadkracht, transparantie en integriteit. Doelgerichtheid en doelmatigheid. Profiteren van feedback en de samenleving een essentiële plaats geven. De KNVB loopt met zijn beleid en organisatie zoveel mogelijk vooruit op de toekomst, geheel volgens de principes van Goed Sportbestuur.

Waardering vrijwilligers

Vitaliteit van het voetbal
Vrijwilligers leiden een zeer belangrijk deel van het te verzetten werk in het amateurvoetbal in goede banen. Binnen de verenigingen zorgen talloze mensen in uiteenlopende functies ervoor dat alles reilt en zeilt. Zij zorgen voor de 'vitaliteit van het voetbal'. Ook de KNVB drijft voor veel taken op de kennis, ervaring en affiniteit van vrijwilligers: in besturen, commissies, tucht- en controlerende organen. Dichtbij de verenigingen en hun leden bepalen juist zíj vaak het gezicht van 'de KNVB'.
 

Bestuurlijke vernieuwing

Blauwdruk vernieuwde structuur
Het amateurvoetbal werkt hard aan het vormgeven van een vernieuwde structuur per 1 januari 2014. Het fundament hiervoor ontstond al eind 2011 in een contourennota, die in 2012 concreet gestalte krijgt met hulp van focusgroepen bestaande uit afgevaardigden van de verenigingen en leden van het bestuur amateurvoetbal. Een blauwdruk voor de vernieuwde structuur en processen is het resultaat.
 

Goed Sportbestuur

Code is leidend
De code Goed Sportbestuur is leidend voor het doen en laten binnen de organisatie van de KNVB. De bond richt zich daarbij vooral op de organen die zijn belast met het besturen en het houden van toezicht: het bondsbestuur, het bestuur amateurvoetbal, de raad van commissarissen en het bestuur betaald voetbal, directies en management.
 

Risicomanagement

Groter 'risicogebied'
De KNVB heeft zijn activiteitenportfolio in het afgelopen decennium omvangrijker en complexer zien worden. Vooral door ontplooiing van commerciële en maatschappelijke activiteiten. Bovendien is het aantal entiteiten dat valt onder de KNVB toegenomen, evenals het aantal partijen verbonden aan de bond. Als gevolg hiervan is ook het risicogebied van de KNVB in omvang en complexiteit gegroeid. Ofwel: de kans op een onzekere gebeurtenis met een negatieve impact op de realisatie van de strategische doelstellingen, is groter geworden.
 

Beleid en daadkracht

Kernthema's beleid
Het beleidsplan 2009-2014 (Samen Scoren) geeft de koers aan die de KNVB wil varen. De toekomstvisie kent vier kernthema's:
  • Samen voetballen en samen leven. Voetbal brengt de samenleving in beweging en de KNVB heeft hierin een belangrijke, maatschappelijke verantwoordelijkheid;
  • Ontwikkelen en winnen. Spelers, kader en scheidsrechters op alle niveaus opleiden en een uitdaging bieden;
  • Beleven en binden. Plezier hebben in het voetbal en erbij willen horen, een leven lang;
  • Organiseren en faciliteren. De organisatie achter het voetbal, randvoorwaarde voor succes.
Voetbal is er voor iedereen en is, behalve een zeer aantrekkelijke sport, ook een buitengewoon geschikt middel om verder liggende doelen in de samenleving gestalte te helpen geven. Dit is het richtsnoer voor de in het beleidsplan geformuleerde doelstellingen en tevens voor de tweejaarlijkse vertaling naar de seizoenenplannen KNVB-breed (AV en BV).
 
pixel
 
pixel pixel Organogrammen pixel pixel pixel
 Organogrammen KNVB
per 1 juli 2013.

pixel